Nyhedsbrev

Ordinært bestyrelsesmøde 27-2-2024

Vi har i bestyrelsen diskuteret, hvorledes vi ud over de nyhedsbreve vi allerede i dag udsender, kan orientere grundejerne om arbejdet i bestyrelsen, og vi er landet på en model, hvor vi efter hvert bestyrelsesmøde udsender en overordnet information om de temaer, vi har drøftet på det sidste bestyrelsesmøde.

Vi håber, I tager godt imod dette initiativ, som vi håber yderligere, kan bidrage til en større indsigt i hvad der egentlig foregår og arbejdes med i en bestyrelse som vores.

Formalia
- Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 8-12-2023
- Godkendelse af dagsorden

Dræn
Vi har i bestyrelsen modtaget en del henvendelser efter det sidst udsendte nyhedsbrev. Henvendelserne går primært på om vores dræn fungerer som de skal, da man jo rigtig mange steder oplever meget vand på egen grund, og i det omkringliggende område.

Spulingen af vores dræn, som vi får foretaget om efteråret, viste ingen umiddelbare problemer med afledning af vandet. Grundvandet står ualmindeligt højt i hele vores område, og dette giver udfordringer med at komme af med vandet via de dræn, der er i vores område. 

Som vi tidligere har oplyst, er det den enkelte grundejer, der er ansvarlig for afledning af vand på egen matrikel. Har man dræn på egen grund, er man således også ansvarlig for at drænet fungerer som det skal. Når man skal bortlede vand fra egen grund, må dette ikke ledes ud i kloakken! 

Vi har vedtaget, at vi spuler vores dræn igen her i foråret. Det bliver på et tidspunkt, hvor vejret er varmere og forhåbentlig mere tørt. Vi informerer alle, når datoen er endelig fastlagt.

Husk, at du kan se meget mere om vand her:

Se mere om din egen grund, dræn og vandafledning mv. her: 
https://www.dingeo.dk/
https://www.vordingborg.dk/borger/miljo-og-natur/vandlob-og-soer/vandlob-og-draen/
https://foreninglet-cms-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/1440/SXEhEFtLC9H9.pdf

Veje
Når foråret kommer, vil grusvejene bliver udbedret for huller mv. Vi vil også undersøge, om det vil være muligt at skrabe grus af, da grusvejene nogle steder er blevet for høje i forhold til grundene.

Grundejerne opfordres endnu engang til at sørge for at beplantning, træer mv. ikke går ud over egen grund og derved er til gene og, i værste fald, til fare for øvrige beboere. Se mere her: https://foreninglet-cms-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/1440/bzxwZOkwOsHy.pdf

Projekter, møder mv.
Der er generalforsamling i Bønsvig-Stavreby Vandværk d. 16/3-2024 kl. 10:00. Vi har i nyhedsbreve efterlyst eventuelle kandidater til bestyrelsen i vandværket. Ingen har desværre anmeldt deres interesse. Se mere om vandværket her: https://www.b-svand.dk/Nyheder.

Badebroudvalget
Vi har som bekendt afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen fik et klart mandat til at indgå i de videre drøftelser med de øvrige foreninger i badebro foreningen om indkøb af en ny badebro.

Vi har i badebrosforeningen ansøgt forskellige fonde om tilskud til indkøbet af en ny badebro. Indtil videre har vi kun fået svar fra en ansøgning og den blev desværre afvist, men vi afventer stadig 2 ansøgninger. Så det er stadig uafklaret, om vi kan få støtte. I hører nærmere, når vi ved noget mere. Dette har dog ingen indflydelse på vores økonomiske andel i indkøbet af ny badebro, da det beløb, vi fik mandat til på den ekstraordinære generalforsamling, var uden nogen form for tilskud.

Ordinær generalforsamling d. 11-5-2024
Vi har modtaget positivt tilsagn fra Jungshoved Skole om, at vi kan være der til vores ordinære generalforsamling.

Eventuelt herunder kommende møder
- 16/3-2024 kl. 10:00, GF i Bønsvig-Stavreby Vandværk, https://www.b-svand.dk/
- 22/4-2024 kl. 19:00, Ordinært bestyrelsesmøde
- 11/5-2024 kl. 10:00, Ordinær generalforsamling

Til bestyrelsesmøderne deltager suppleanterne også. Dette har vi valgt i bestyrelsen for at suppleanterne også, hvis de skulle indtræde i bestyrelsen, er fuldt opdaterede som os andre i bestyrelsen. Vi træffer beslutninger i bestyrelsen i enighed, og skulle vi på et tidspunkt stemme om et eller andet, så er det naturligvis alene, de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, der har stemmeret. Alle, der deltager på bestyrelsesmøderne, bidrager positivt til at vi har gode bestyrelsesmøder og at vi får vendt mange aspekter i de enkelte sager.

Med venlig hilsen

Michael Antonsen
Formand